Company Logo

Obchodní podmínky a řád

Všeobecné obchodní podmínky a řád 

Autoškoly HP Břeclav

 

1. Smlouva o výuce a výcviku

Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen „žadatel“) se uzavírá dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen „zákon“). Uzavřením smlouvy se pro tyto účely rozumí osobní účast žadatele na zápisu do kurzu, na kterém autoškole předá podepsanou žádost o řidičské oprávnění, lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, složí zálohu na kurzovné a zapíše se k výuce a výcviku. Autoškola - HP, IČ: 45454329, se sídlem Břeclav, Hlavní 124, PSČ: 691 41, (dále jen „autoškola“) se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění podle zákona a dále zajistit žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem č. 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel. Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č. 167/2002 Sb. (dále jen „vyhláška").

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

Provozovatel autoškoly přijme k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění osobu, která splňuje zákonem stanovené podmínky. Žadatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že je srozuměn s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a řádem Autoškoly HP - Břeclav.

 

2. Cena a kurzovné

Výše kurzovného je stanoven platným ceníkem umístěným na internetových stránkách www.autoskola-hp.cz. Kurzovné lze uhradit bankovním převodem, identifikací platby je jméno žadatele-žáka. V případě splátkového režimu bude žadateli umožněno absolvovat tolik praktických jízd, kolik jich bude mít aktuálně uhrazeno (výcvik musí být předplacen). Kurzovné musí být v plné výši uhrazeno nejpozději jeden den před ukončením výcviku poslední vyučovací hodinou v praktické jízdě. Pokud nebude kurzovné uhrazeno, vyhrazuje si autoškola právo neukončit výuku a výcvik a nepřihlásit žadatele na závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti do doby, než žadatel splní své závazky vůči autoškole.

 

 

3. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly. Oznámení o předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě (možno e-mailem). Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy nebo okamžikem sepsání dohody o předčasném ukončení výcviku. V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno na základě předložených dokladů vyúčtování výcviku a výuky. Došlo-li při splácení kurzovného k přeplatku, autoškola jej žadateli vrátí. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné doplatit. Na požádání žadateli autoškola v termínu dle dohody, nejpozději však do 30 dnů, vystaví doklad o absolvované výuce a výcviku. Doklad o absolvované výuce si žadatel vyzvedne osobně na provozovně autoškoly.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany autoškoly

Autoškola si vyhrazuje právo nezahájit výcvik anebo nepokračovat v již zahájeném výcviku, pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem anebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, během výcviku zvlášť hrubým způsobem opakovaně porušuje pokyny instruktora a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu anebo se opakovaně bez řádné omluvy nedostaví na objednanou hodinu praktického výcviku nebo plánovanou teoretickou výuku. Autoškola důrazně upozorňuje na ukončení kurzu v případě, že se žadatel dostaví k praktickému výcviku pod vlivem alkoholu nebo návykové a omamné látky. Autoškola si vyhrazuje právo prověřit stav žadatele při jistých pochybnostech, zda není ovlivněn alkoholem nebo návykovou či omamnou látkou na stanici Policie České republiky. Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V takovém případě se považuje výcvik za ukončený ze strany žadatele, nebude-li možné po dohodě mezi žadatelem a autoškolou po jeho přerušení a po ukončení zákazu v rámci zákonných podmínek ve výcviku pokračovat.

5. Odstoupení od smlouvy ze strany žadatele

Žadatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Autoškole v případě předčasného ukončení výuky a výcviku ze strany žadatele vzniká nárok na uhrazení nákladů na provedený výcvik a dále na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč. Smluvní pokuta bude zaúčtována do závěrečného vyúčtování kurzovného. Uvedené ceny jsou za celý zvýhodněný balíček služeb. V případě, že tento balíček nebude vyčerpán jako celek, budou účtovány ceny za jednotlivé kondiční jízdy a jednotlivé hodiny teorie 250,- Kč za hodinu. 1. - 4. hodina praktické jízdy činí 850,- Kč za každou hodinu jízdy. 5. - 28. hodina činí 550,-Kč za každou hodinu.

 6. Zanechání výcviku

Pokud uplynula od poslední cvičné jízdy anebo od ukončení teoretické výuky doba přesahující 6 měsíců, ve které se žadatel nezúčastnil bez předchozího jednání s autoškolou žádného druhu výuky ani výcviku a v této době nepožádal autoškolu o ukončení ani o přerušení anebo odklad dalšího výcviku, vyhrazuje si autoškola právo považovat takové jednání za zanechání výcviku. V takovém případě, nebude-li dohodnuto jinak, bude výcvik autoškolou ukončen a nevyčerpané školné nebude vraceno.

7. Praktický výcvik v řízení

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Volba jedno nebo dvouhodinového vyučovacího celku je na rozhodnutí učitele s přihlédnutím k průběhu vyučovacího procesu a jeho potřebám a schopnostem žadatele. Výcvik v praktické jízdě objednává žák u instruktora. Neúčast omlouvá žák nejméně 24 hodin předem. Místo střídání a nástupu praktické jízdy může instruktor přizpůsobit potřebě autoškoly i žadatele. Základem úspěšné spolupráce je vzájemná komunikace. Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví řádně připraven a ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové a omamné látky apod. Autoškola si vyhrazuje právo prověřit stav žadatele při jistých pochybnostech, zda není ovlivněn alkoholem nebo návykovou či omamnou látkou na stanici Policie České republiky. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu.

 

8. Závěrečné zkoušky

Termín ukončení výcviku určuje autoškola, termín závěrečné zkoušky na žádost autoškoly zkušební komisař. Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději 3 pracovní dny před zahájením zkoušky instruktorovi pomocí e-mailu, SMS nebo telefonicky. Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k první ani opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku nebo neuhradil stanovený poplatek, a žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky. Dále žadatele, který neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. pokračovacím výcvikem nebo konzultací.

 

9. Pojištění

V cenách výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterým je prováděn výcvik.

 10. Závěrečná ustanovení

Autoškola podle možností vyhoví přání žadatele na úpravu studijního plánu. Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím vedení autoškoly, má právo absolvovat další výcvik a zkoušku ve kterékoli jiné autoškole v České republice. V takovém případě se výuka a výcvik ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.

 

V Břeclavi 1. 1. 2017, Autoškola HP, Břeclav Hlavní 124.Buy, Sale Online
TOPlist

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla themes free top actors Valid XHTML and CSS.