Company Logo

Obchodní podmínky a řád

Všeobecné obchodní podmínky a řád 

Autoškoly HP Břeclav

 

1. Smlouva o výuce a výcviku

Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen „žadatel“) se uzavírá dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen „zákon“). Uzavřením smlouvy se pro tyto účely rozumí osobní účast žadatele na zápisu do kurzu, na kterém autoškole předá podepsanou žádost o řidičské oprávnění, lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, složí zálohu na kurzovné a zapíše se k výuce a výcviku. Autoškola - HP, IČ: 45454329, se sídlem Břeclav, Hlavní 124, PSČ: 691 41, (dále jen „autoškola“) se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění podle zákona a dále zajistit žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem č. 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel. Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č. 167/2002 Sb. (dále jen „vyhláška").

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

Provozovatel autoškoly přijme k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění osobu, která splňuje zákonem stanovené podmínky. Žadatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že je srozuměn s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a řádem Autoškoly HP - Břeclav.

 

2. Cena a kurzovné

Výše kurzovného je stanoven platným ceníkem umístěným na internetových stránkách www.autoskola-hp.cz. Kurzovné lze uhradit bankovním převodem, identifikací platby je jméno žadatele-žáka. V případě splátkového režimu bude žadateli umožněno absolvovat tolik praktických jízd, kolik jich bude mít aktuálně uhrazeno (výcvik musí být předplacen). Kurzovné musí být v plné výši uhrazeno nejpozději jeden den před ukončením výcviku poslední vyučovací hodinou v praktické jízdě. Pokud nebude kurzovné uhrazeno, vyhrazuje si autoškola právo neukončit výuku a výcvik a nepřihlásit žadatele na závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti do doby, než žadatel splní své závazky vůči autoškole.

 

 

3. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly. Oznámení o předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě (možno e-mailem). Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy nebo okamžikem sepsání dohody o předčasném ukončení výcviku. V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno na základě předložených dokladů vyúčtování výcviku a výuky. Došlo-li při splácení kurzovného k přeplatku, autoškola jej žadateli vrátí. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné doplatit. Na požádání žadateli autoškola v termínu dle dohody, nejpozději však do 30 dnů, vystaví doklad o absolvované výuce a výcviku. Doklad o absolvované výuce si žadatel vyzvedne osobně na provozovně autoškoly.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany autoškoly

Autoškola si vyhrazuje právo nezahájit výcvik anebo nepokračovat v již zahájeném výcviku, pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem anebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, během výcviku zvlášť hrubým způsobem opakovaně porušuje pokyny instruktora a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu anebo se opakovaně bez řádné omluvy nedostaví na objednanou hodinu praktického výcviku nebo plánovanou teoretickou výuku. Autoškola důrazně upozorňuje na ukončení kurzu v případě, že se žadatel dostaví k praktickému výcviku pod vlivem alkoholu nebo návykové a omamné látky. Autoškola si vyhrazuje právo prověřit stav žadatele při jistých pochybnostech, zda není ovlivněn alkoholem nebo návykovou či omamnou látkou na stanici Policie České republiky. Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V takovém případě se považuje výcvik za ukončený ze strany žadatele, nebude-li možné po dohodě mezi žadatelem a autoškolou po jeho přerušení a po ukončení zákazu v rámci zákonných podmínek ve výcviku pokračovat.

5. Odstoupení od smlouvy ze strany žadatele

Žadatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Autoškole v případě předčasného ukončení výuky a výcviku ze strany žadatele vzniká nárok na uhrazení nákladů na provedený výcvik a dále na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč. Smluvní pokuta bude zaúčtována do závěrečného vyúčtování kurzovného. Uvedené ceny jsou za celý zvýhodněný balíček služeb. V případě, že tento balíček nebude vyčerpán jako celek, budou účtovány ceny za jednotlivé kondiční jízdy a jednotlivé hodiny teorie 250,- Kč za hodinu. 1. - 4. hodina praktické jízdy činí 850,- Kč za každou hodinu jízdy. 5. - 28. hodina činí 550,-Kč za každou hodinu.

 6. Zanechání výcviku

Pokud uplynula od poslední cvičné jízdy anebo od ukončení teoretické výuky doba přesahující 6 měsíců, ve které se žadatel nezúčastnil bez předchozího jednání s autoškolou žádného druhu výuky ani výcviku a v této době nepožádal autoškolu o ukončení ani o přerušení anebo odklad dalšího výcviku, vyhrazuje si autoškola právo považovat takové jednání za zanechání výcviku. V takovém případě, nebude-li dohodnuto jinak, bude výcvik autoškolou ukončen a nevyčerpané školné nebude vraceno.

7. Praktický výcvik v řízení

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Volba jedno nebo dvouhodinového vyučovacího celku je na rozhodnutí učitele s přihlédnutím k průběhu vyučovacího procesu a jeho potřebám a schopnostem žadatele. Výcvik v praktické jízdě objednává žák u instruktora. Neúčast omlouvá žák nejméně 24 hodin předem. Místo střídání a nástupu praktické jízdy může instruktor přizpůsobit potřebě autoškoly i žadatele. Základem úspěšné spolupráce je vzájemná komunikace. Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví řádně připraven a ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové a omamné látky apod. Autoškola si vyhrazuje právo prověřit stav žadatele při jistých pochybnostech, zda není ovlivněn alkoholem nebo návykovou či omamnou látkou na stanici Policie České republiky. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu.

 

8. Závěrečné zkoušky

Termín ukončení výcviku určuje autoškola, termín závěrečné zkoušky na žádost autoškoly zkušební komisař. Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději 3 pracovní dny před zahájením zkoušky instruktorovi pomocí e-mailu, SMS nebo telefonicky. Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k první ani opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku nebo neuhradil stanovený poplatek, a žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky. Dále žadatele, který neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. pokračovacím výcvikem nebo konzultací.

 

9. Pojištění

V cenách výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterým je prováděn výcvik.

 10. Závěrečná ustanovení

Autoškola podle možností vyhoví přání žadatele na úpravu studijního plánu. Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím vedení autoškoly, má právo absolvovat další výcvik a zkoušku ve kterékoli jiné autoškole v České republice. V takovém případě se výuka a výcvik ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.

 

V Břeclavi 1. 1. 2017, Autoškola HP, Břeclav Hlavní 124.

 

VÝUKA: TEORIE - KONZULTAČNÍ HODINY

 

 • ÚTERÝ            -  17,30 - 19,00 hod.

 

 • ČTVRTEK      -   16,00 - 17,30 hod.

 

Výuka a výcvik od začátku do konce

V ČR platí od 1.1.2001 zákon č.247/2000 Sb ( v novelizované verzi od 7.listopadu 2014) o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. Zákon stanoví podmínky pro provádění jednotlivých druhů výuky a výcviku a jeho minimální rozsah.

Zahájení kurzu

Výcvik může být zahájen poté, co v autoškole odevzdáte vyplněnou žádost o přijetí k výuce a výcviku a posudek o zdravotní způsobilosti k řízení

Délka kurzu

Délka kurzu závisí na řadě faktorů, především na počtu hodin příslušného druhu výcviku.
Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 2 - 3 měsíce. Není vyloučeno na přání žáka absolvovat kurz intenzivní formou, kdy lze dobu trvání výcviku výrazně zkrátit.

Pokud Váš výcvik trvá výrazně déle, či od začátku s Vámi učitel jezdí nepřiměřeně málo, potom zpravidla něco není v pořádku.

Teoretická výuka

probíhá podle individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje samostudiem a konzultace absolvuje s učitelem.

Proč se musím naučit i teorii, proč nestačí jen výcvik (jízdy)? Pokud si chceš být opravdu jistý, co jsou tvoje povinnosti a práva v souvislosti s řízením vozidla a potom vše sladit s praxí, tak je to jediný způsob jak se k těmto vědomostem schůdnou cestou dopracovat. Věř tomu, že současný provoz je komplikovaný i z pohledu profesionálního řidiče, natož pro amatéra - začátečníka!

Praktický výcvik

Zjednodušeně řečeno je dána povinnost s Vámi odjezdit při výcviku skupiny B 28 vyučovacích hodin jízdy. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.  Po absolvování minimálního počtu hodin teorie i praxe máte možnost být přihlášeni ke zkoušce.

 

 

Přehled jednotlivých etap výcviku:

Během 1. etapy musí žák vstřebat základní dovednosti ohledně ovládání vozidla a získat tak čas na řešení jednoduchých situací a manévrů. Pohyb rukou a nohou se musí zautomatizovat. Začátkem 2. etapy se žák musí už z větší části věnovat sledování provozu!

Začátkem 2. etapy je nutno postupně provádět složitější manévry: Parkování (popředu i couváním), otáčení apod. Jízda městským provozem, světelné křižovatky, jízda mimo obec vyšší rychlostí.

Začátkem 3. etapy je nutno zaměřit se na podélné parkování (mezi vozidla) a řešení krizových situací. Nechat žáka v různých situacích již samostatně uvažovat, trénovat a rozvinout jeho schopnosti vedoucí k správnému řešení daných situací!!

Závěrečná zkouška - již samostatná jízda! (zkoušku si organizuje zkušební komisař)

 

Ukončení kurzu

Váš výcvik může být ukončen poté, až absolvujete výuku a výcvik. Počty vyučovacích hodin jsou stanoveny zákonem jako minimální, tudíž Vám nic nebrání domluvit si s autoškolou počet hodin vyšší tak, abyste k závěrečné zkoušce byli 100% připraveni.

Závěrečná zkouška

Na zkoušku Vás přihlašuje autoškola po ukončení výcviku. V každém případě ale musíte splnit věkový limit pro příslušnou skupinu ŘO a to nejpozději den před termínem zkoušek.

Zkouška probíhá v jeden den, provádí ji s Vámi zkušební komisař a skládá se ze 3 částí:

 • písemný test z „pravidel“ (30 minut)
 • ústní zkouška – příprava vozidla před jízdou
 • zkouška z praktické jízdy (30 minut sk. B)

Za zkoušku z odborné způsobilosti je žadatel povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 700,- Kč. Jedná se o poplatek Měú, nesouvisí s autoškolou!

 Dobrý den, 

Musím uznat, že Mgr. Hlaváček mě opravdu naučil řídit. Díky svým dlouholetým zkušenostem a opravdovému smyslu pro disciplínu naučí řídit v podstatě každého. Požaduje (zcela pochopitelně) i domácí učení, díky čemuž si zvyknete znát každý ze silničních zákonů. Zeptá se vás na otázky, jako komisař, či vám dá různé úkoly, díky kterým si procvičíte jízdu pro závěrečné zkoušky. Žádné bezvýznamné a kontraproduktivní ježdění městem jen aby si instruktor vydělal tady opravdu nehrozí. Mimo to má skvělé ceny a během jízdy vás umí pobavit i nějakým tím vtipem souvisejícím s výukou.

Adam PSOTA, Břeclav.

 

Dobrý den, 

Autoškolu HP jsem si vybral z doporučení svých přátel, a nemůžu nic namítnout. Pan Hlaváček nejenom naučí, ale během jízd i pobaví a s klidem všechno vysvětlí. Výhodou není jen cena, ale i případné místo vyzvednutí, které si můžete domluvit. I přes přísnost (neodpustí žádnou chybu) panuje při jízdách poklidná atmosféra a i při komplikované dopravní situaci, ve které nevíte, jak se chovat vás pan Hlaváček v klidu navede a vysvětlí vám co dělat. Připraví vás nejen na závěrečné testy, ale i na komplikace se kterými se můžete setkat při normální jízdě.

Tímto můžu autoškolu HP jen doporučit.

Vojtěch Vaculík, Valtice

 

Dobrý den,

pana Hlaváčka můžu vřele doporučit. Dokázal mě skvěle připravit na závěrečné zkoušky a vždy mi skvěle poradil, když jsem něco nevěděla. Jízdy byly vždy zábavné a zároveň profesionální. Velké plus bylo, že jsem si mohla vybrat dobu jízdy, která mi vyhovovala. 

Pavlína Tréšková, Podivín

Dobrý den, 

autoškolu HP jsem si vybrala na základě doporučení mnoha mých přátel a zvolila jsem dobře. S touto autoškolou a panem instruktorem Hlaváčkem jsem byla velmi spokojená. Během výuky panovala pohodová atmosféra, jízdy byly zábavné a tudíž i velmi rychle utíkaly. Ke zkoušce jsem přišla velmi dobře připravená, protože pan Hlaváček vás donutí se na vše připravit a naučit se. Pan Hlaváček je velmi důkladný a na každou chybu upozorní a vysvětlí ji, tudíž se nestane, že byste v nějaké dopravní situaci nevěděli, jak reagovat. Jedna z mnoha výhod HP autoškoly, kterou jsem velmi oceňovala, je ta, že pan Hlaváček vám vždy vyjde vstříc při plánování jízd a vyzvedne vás na místě, které se vám nejvíce hodí. 
HP autoškolu můžu všem vřele doporučit.
Děkuji za výbornou přípravu, ochotu a trpělivost. 
 
Karolína Cyprisová, Břeclav 

 

Dobrý den,

Dlouho jsem přemýšlel do jaké autoškoly vlastně jít, pak jsem dal na kamarádovo doporučení a zvolil si autoškolu HP. S autoškolou jsem byl maximálně spokojený. Pan Hlaváček je velice milý a vstřícný a vždy vám pomůže se vším, s čím máte za volantem problém. Vždy měl se mnou trpělivost a uměl vždy povzbudit, když vám něco nešlo. V autě byla pohodová atmosféra, díky čemuž se mi daleko lépe řídilo. Přísnost u výuky nechyběla, ale díky ní jsem dal zkoušky na první pokus. Výhodou autoškoly HP (kromě ceny)  je, že si můžete vybrat konkrétní místo, kde vás pan Hlaváček vyzvedne. Navíc je v rámci jízd příprava před jízdou a rady co dělat v nečekaných situací.

Jsem velice rád, že jsem si vybral autoškolu HP a děkuji za vynikající přípravu.

Martin Magula - MAGI

 Dobrý den,

Autoškola HP je skvělou volbou v Břeclavi a okolí. Pan Hlaváček je velmi vstřícný a vždy ochotně pomůže ku prospěch svého žáka. I díky tomu jsem dal závěrečné zkoušky hravě napoprvé a bez chyby. Jízdy si můžou žáci přizpůsobit podle vlastního času a dokonce mají možnost vyzvednutí z preferovaného místa. Během praktických jízd je uvolněná nálada a žádný stres, proto se řídí velmi dobře a učení jde rychleji. Dokonce je v rámci jízd i příprava vozidla a tipy co dělat v jakých situacích, vyplývající z osobních zkušeností. Jsem rád, že jsem si správně vybral právě Autoškolu HP. Díky za vynikající přípravu.

Mějte se hezky a třeba někdy na viděnou,

Šimon Balga, Břeclav

 

 Dlouho jsem se rozmýšlel kam jít do autoškoly. Pak jsem si na doporučení od kamaráda zvolil Autoškolu HP. Byl jsem naprosto spokojen s přístupem. Všem můžu doporučit.

 PS: bez domácí přípravy a bez učení to nejde.

Moc chci poděkovat panu Hlaváčkovi za jeho ochotu a přístup.

Lukáš Bartoš, Týnec

 

Zdravím,

s autoškolou HP a panem instruktorem Hlaváčkem jsem velice spokojený, dokázal mě velice dobře připravit na to stát se řidičem. Svým důkladným přístupem vás upozorní na každou chybu, kterou uděláte, díky čemuž se už opakovat nebude, ovšem během jízdy vám neříká jen co děláte špatně, ale umí si i velice příjemně popovídat díky čemuž opadne stres. Autoškolu doporučuji a panu Hlaváčkovi děkuji za trpělivost.

Jan Hrabec

S HP autoškolou jsem byla maximálně spokojená. Instruktor naučí vše, co je potřeba. Všechno, co není jasné, vysvětlí a ukáže. Autoškolu určitě budu doporučovat dál. Pán Hlaváček je profesionál a svým přístupem nezklame. Od první jízdy po závěrečné zkoušky neztratil trpělivost a vytrvalost. Skvěle připraví studenta na následující život řidiče. Za mě 100% spokojenost, kdybych měla autoškolu dělat znova, určitě půjdu zase sem.

Monika Giričová, Břeclav 

Kdybych si měla vybrat autoškolu znovu, rozhodně bych neváhala a určitě bych se znovu přihlásila právě k panu Hlaváčkovi. Vždycky měl se mnou svatou trpělivost a ochotně mi všechno vysvětlil. Po první jízdě mě strach přešel a na další jsem se jenom těšila. 

Ještě jednou za všechno moc děkuji a přeji krásný den.
Adéla Míková, Podivín

 

 Výuku pana Hlaváčka bych vřele doporučila! Vždy mi vyšel s dobou jízd vstříc, bez problémů mne vyzvedl, kde jsem potřebovala, a opravdu velmi jsem ocenila, když jsem byla pryč a pan Hlaváček se obětoval a poslední jízdu jsme naplánovali na neděli, abych si v den D (pondělí - den zkoušek) byla opravdu jistá. U něj totiž neexistuje, aby žák absolvoval poslední lekci týden před zkouškami. Přísnost u výuky nechyběla, ale díky ní jsem byla výborně připravena a při jízdě na silnici nedošlo k situacím, se kterými bych si nevěděla rady.

Tímto bych chtěla poděkovat a ještě jednou všem tuto autoškolu doporučit!

Dorota Zemánková (Břeclav)

 Dobrý den,

s výukou u Pavla Hlaváčka jsem byla velmi spokojená. Na lekce jsem se vždycky těšila, protože to u něj není jen o 1,5 hodině nervů, ale také si s vámi dokáže dobře pokecat a navodit tak příjemnou atmosféru. Velká výhoda je, že vás nemá problém vyzvednou u místa, kde se zrovna nacházíte. Umí být i přísný, ale za to jsem byla ve výsledku ráda, protože jsem si má “krizová” místa při jízdách hned zapamatovala a zkoušky jsem potom dala s mnohem větším klidem:) - To také díky učebnici, která mi byla zadarmo poskytnuta. Tímto chci moc poděkovat a všem doporučuji.

Lucie Mančíková Břeclav

Dobrý den,

Dlouhou dobu jsem se rozmýšlela, kde s autoškolou začít. Autoškola HP mně byla doporučena známou. Pan Hlaváček je svérázný, zábavný, umí pochválit i kritizovat se ctí. Na jízdy jsem se těšila, protože jsme se rychle učila novým věcem a řízení mě bavilo. Nemusela jsem se bát zeptat se na něco, čemu jsem nerozuměla, bylo mi to vysvětleno přesně a okamžitě. Jízdy jsem si zvládala domluvit i přes nepravidelnou pracovní dobu a celá autoškola měla svůj pevný řád a to mi vyhovovalo.

Všem doporučuji a určitě bych neměnila, kdybych se rozhodovala znovu.
Pěkný den, Barbora Pechová (Velké Bílovice)

 

Dobrý den, autoškolu můžu jedině doporučit, přístup učitele je velice vstřícný a příjemný. Upozorní na každou chybu a díky tomu jsem neměl při zkouškách žádný problém. Půjčí zdarma učební materiály, přijede před jízdou na místo, kam se vám to hodí :) 
Martin Šálek

 

Dlouhou dobu jsem rozmýšlel, u koho mám dělat autoškolu. Po pár hodinách hledání bylo jasno - 100% autoškola HP. Super průprava jak na testy, tak i za volantem, úžasný přístup instruktora, se kterým jsem se nejednou zasmál i na sedadle řidiče. Všem můžu jenom doporučit!

Jakub Hrúz, Lanžhot

 

S výukou jsem byl spokojen. Na jízdách s Vámi je skvělé, že se dokážete bavit skoro se všemi a o všem a umíte i povzbudit a pochválit i po zpackané jízdě, kdy dokážete sdělit nejen chyby, ale i to co se žákovi podařilo. Kdybych měl ještě jednou absolvovat autoškolu (chraň Pán Bůh), tak bych šel opět k Vám.

S pozdravem a přáním všeho nejlepšího

Marek Zugárek, Gymnázium Břeclav

 

Dobrý den, 

Na autoškolu jsem se neuvěřitelně těšila, ale zároveň jsem se bála, že ji nezvládnu. 14 jízd mi připadalo málo, zákonů bylo zase moc. Díky Pavlu Hlaváčkovi, jsem to zvládla. Lepšího lektora jsem si nemohla přát. Vždy když jsem se na něco zeptala, tak se mi to snažil s klidem vysvětlit. Nepřišla jsem si podřazeně, vždy mě bral jako rovnocennou a skvěle jsem se s ním při jízdách bavila. Umí být rázný, ale bez toho by to nešlo. Takže jestli někdo chce dojít k závěrečným zkouškám skvěle připraven a navíc si ještě dobře rozumět s instruktorem, rozhodně doporučuji. 

s přáním pěkného dne Eva Kosová

 

Zdravím, 

autoškolu HP mohu vřele jen doporučit! Jízdy probíhaly skvěle, pan Hlaváček vždy podpoří, rozveselí, pořádně vysvětlí vše, čemu nerozumíte a hlavně dostatečně připraví na závěrečné zkoušky, které jsem udělala na poprvé. Domluva a plánovaní jízd pokaždé na jedničku. Jsem ráda, že jsem si vybrala právě tuto autoškolu! :-) 

Michaela Ciprianová, Valtice

 

S autoškolou jsem byla velmi spokojená. Jsem ráda, že jsem dala na doporučení ostatních a přihlásila se sem právě do HP. Pan Hlaváček mi vysvětlil a naučil to, co jsem potřebovala a bezvadně mě připravil na závěrečné testy a jízdy.  Autoškolu HP můžu doporučit všem! Moc děkuji za vše.

Klára Nosková 

 

dobrý den, Když jsem se rozhodovala, kam jít do autoškoly. Zvolila jsem HP, protože to není velká autoškola. Bylo pro mě plus, že auto je v naftě. Nové a pohodlné. Zpočátku jsem měla strach, že budu jezdit s cizím pánem. Zjistila jsem po první jízdě, že pán instruktor je příjemný pán. Dokáže lidi učit. Byla jsem na více než 100% spokojená. 

Veronika Hrazdilová

Dobrý den,

S výukou autoškoly u vás jsem byl velice spokojen. Přísný přístup, k úspěšnému absolvování závěrečné zkoušky, jen pomohl. Rozhodně vás budu doporučovat ostatním zájemcům o řidičský průkaz. Děkuji za čas, který jste strávil mou výukou.

Denis Vu

 

 Dobrý den.

S Autoškolou HP jsem byla maximálně spokojená. 

Pan Haváček je velice trpělivý a zkušený instruktor s profesionálním přístupem, který vše důkladně vysvětlí tak, aby to bylo jasné. 

Snaží se Vám co nejvíce pomoci a připravit na závěrečné zkoušky. Během jízd udržuje pohodovou atmosféru. 

Dokáže uklidnit a usměrnit i ty nejvíce nervózní (třeba mě). 

Jako studentka a dojíždějící velmi oceňuji ochotu vyjít vstříc s termíny jízd (včetně víkendů).

Mohu všem vřele doporučit!

S pozdravem 

Darina Nováková

 

 Dobrý den, 

obrovská spokojenost, pan instruktor byl velmi trpělivý a přátelský. Velmi dobře připravil na závěrečnou zkoušku. HP autoškola byla pro mě jasná volba. Díky několika doporučením od úspěšných žáků autoškoly. Výborná atmosféra a profesionální přístup. Vřele doporučuji.

S pozdravem Seifertová.

 

·       Dobrý den,
tímto bych chtěl říci všem, kteří se plánují pustit do autoškoly a získat řidičský průkaz, že Autoškola HP je ta pravá. Instruktor je super člověk a jeho přátelské chování je obrovské plus. Dostane Vás do pohody a pryč od nervozity při řízení. Když si nebudete v něčem jistí, rád to s Vámi probere a zopakuje ještě jednou. Domluva je taky skvělá, nikdy nebyl problém dohodnout se na termínu, který mi vyhovoval. 
Všem vřele doporučuji. Tak jako mně Vám určitě zůstanou krásné vzpomínky na začátky za volantem.
David Beneš, Moravský Žižkov

 

·       S autoškolou H-P jsem spokojená nejen kvůli tomu, že mě dokázala skvěle připravit na závěrečné zkoušky, ale taky kvůli tomu, že mi jakkoliv vyhovovala časově, a to včetně víkendů.

Také mi pak učitel Pavel Hlaváček vysvětlil vše, čemu jsem nerozuměla a ochotně mi ve všem poradil.

Tímto bych chtěla autoškolu doporučit všem, kteří se v nejbližší době chystají dělat si řidičák a stále váhají.

Sára Zapletlová, Velké Bílovice

 

·        Dobrý den 
Děkuji vám za váš čas. Moc se mi s Vámi líbilo a spolupracovalo. Myslím, že to vyučujete správným způsobem. Jsem také rád, že jste mi vycházel vstříc. 
Hodiny s vámi byli zábavné a také velmi praktické. Byl jsem s Vámi a Vaší výukou nadmíru spokojen. Přeji ať se Vám daří. 
S pozdravem Filip Průdek

 

·        Dobrý den,

S autoškolou jsem byl spokojený a to i s profi přístupem p. Hlaváčka. Během jízd vždy byla super atmosféra odlehčena nějakým vtípkem a jezdilo se mi dobře. Taky bylo dobré, že jsem vyzkoušel jízdu i se starším autem, to byla dobrá zkušenost. Chtěl bych poděkovat za super přípravu a zkušenosti, které jsem dostal. Autoškolu HP doporučuji na 100%… díky přípravám a dobrým jízdám jsem vše zvládl na první pokus.  

Dominik Hladík 

·     

           Dobrý den, 

s autoškolou HP byly a zůstanou vzpomínky na celý život. Pan Hlaváček byl skvělý učitel a člověk. Skvěle se dalo popovídat o dopravní situaci a věcech, které byli nejasné se rázem osvětlily. Výborná dohoda jízd dle potřeby, včetně pozdních hodin a víkendů. Tím, že si procházíte situace skoro denně, se skvěle připravíte na závěrečné zkoušky, které už by měly být bez zbytečného stresování a nervování. Moc děkuji za nervy a úsilí vynaložené na mou přípravu. Nezbývá nic jiného, než doporučit autoškolu HP všem, kteří přemýšlejí nad uděláním řidičského průkazu.

Filip Ondrák, Břeclav

 

·        Dobrý den,

autoškolu můžu jen doporučit, skvělý přístup, Pan instruktor je taky moc fajn, trpělivý a veselý člověk. Domluva byla super. Autoškolu jsem měla do měsíce hotovou a zkoušky jsem zvládla hned. Byla jsem opravdu velice spokojená a kdybych měla autoškolu dělat znovu tak jdu bez váhání zpět k panu Hlaváčkovi :)

Eva Sítková

 

  Dobrý den

Autoškolu HP bych rozhodně doporučil. Člověk si zde vyzkouší jak auto na

benzín, tak také auto na naftu, což se bude v budoucnu určitě hodit. Jízdy

probíhaly v klidu a v přátelské atmosféře, nikdy však nechyběla profesionalita,

díky které jsem si vše výborně zapamatoval, a zkoušky se mi podařilo zvládnout

na první pokus. S Panem Hlaváčkem jsem si jízdy mohl naplánovat podle sebe

v době, ve které mi to vyhovovalo.

Vojtěch Starynský

 

·       Autoškolu HP určitě všem doporučuji. Jízdy probíhaly v klidu, s velkou trpělivostí a skvělou atmosférou. Bezproblémová domluva, pan Hlaváček mi vyšel vstříc.  Úžasná příprava k závěrečným zkouškám, profesionální přístup, cenově velice příznivé. Jsem ráda, že jsem zvolila právě tuto autoškolu, mohu jen doporučit. Na jízdy jsem se vždy těšila, nebyl důvod se čehokoliv obávat. Závěrečné zkoušky jsem zvládla na poprvé, za což jsem také velmi vděčná. :)

Nela Bartalová

 

·       Dobrý den, ještě jednou vám moc děkuji za vaši trpělivost a perfektní přípravu k závěrečným zkouškám. HP mi doporučili spolužáci a jsem velice ráda, že jsem si vybrala právě vás. Věřím, že budou spokojeni i další Vaši absolventi! 
      S pozdravem Bronia Radkovičová

 

·       Jako spolujezdec jsem kdysi zažila těžkou autonehodu. Díky tomu, jsem si vypěstovala značný strach z budoucího řízení a autoškolu jsem tak stále odkládala. Když jsem se konečně odhodlala k výcviku, po výběru právě této autoškoly jsem byla maximálně spokojena a prakticky hned jsem se mé fobie zbavila. Za to vděčím skvělému a ochotnému přístupu pana učitele Hlaváčka. Celý výcvik byl totiž doprovázen profesionálním přístupem a i auto použité k výuce mi sedlo víc než perfektně. Každá jízda obsahovala užitečné rady, které mi velmi pomohly získat jistotu v řízení a nejen to. Jsem si jistá, že kdokoliv se rozhodne pro autoškolu u pana Hlaváčka, nebude litovat.

Silvie HIRTOVÁ, Břeclav

·        Dobrý den, 

 

autoškolu HP může jen vřele doporučit. Vybrala jsem si jí na doporučení od spolužáků a jsem za to ráda. Pan Hlaváček je velice příjemný, přátelský a trpělivý člověk. Domluva s ním  je naprosto perfektní, vždy mi vyšel vstříc. Vše dokáže výborně vysvětlit. Na jízdy jsem se vždy těšila, protože je po každé provázela skvělá atmosféra. Také jsem si z jízd odnesla spoustu informací, předpisů, které jsem se potom  nemusela učit doma. Výborně mě připravil na zkoušky, které jsem díky němu udělala na poprvé, za což mu moc děkuji. :)

Lenka Jedličková

 

·       Dobrý den, 

s vaším výcvikem autoškoly jsem byl naprosto spokojený. Opravdu profesionální přístup, bezproblémová domluva, obrovská trpělivost a skutečně je vidět, že víte jak na to. Vše naprosto skvělé. :)
S pozdravem Tomáš Urbánek

 

·       Pan Hlaváček je perfektní a velice trpělivý člověk. Skvělý přístup, žádný problém jsem s ním nikdy neměla. Na všem jsme se domluvili, i když jsem třeba rušila jízdy na poslední chvíli. Vždy rád vyšel vstříc. Velmi dobře připraví na zkoušky. Také dávám plus za první 4 jízdy v autě starším, bez posilovače (benzín) a zbytek v novějším autě (nafta), které se obzvlášť hodilo v létě hezky vychlazené s klimatizací. Takže ať už sednete po autoškole do jakéhokoli auta, nemáte problém. Na doporučení jsem šla do této autoškoly a jsem za to strašně ráda. I cenově velice příznivé. Všem moc doporučuji.
Kateřina Buriánková, Valtice.

 

·       Dobrý den,

chtěl bych Vám poděkovat za důkladnou přípravu k úspěšnému složení zkoušek. Vždy jste mi správně poradil. Měl jste se mnou mravenčí trpělivost. Když bylo třeba, dokázal jste zvýšit hlas nebo naopak atmosféru odlehčit a rozesmát mě. Přestože jsem měl z řízení zprvu strach a obavy, tak jste mi pomohl je odbourat. Na každou hodinu s Vámi jsem se těšil, a s každou další jízdou jsem se cítil čím dál víc sebejistější. S výcvikem jsem byl moc spokojený. HP autoškolu můžu vřele doporučit všem začínajícím řidičům.

 S pozdravem Roman Julínek

 

 

 

·       Autoškolu HP mohu jen a jen doporučit. 

Pan Hlaváček vše během jízd průběžně vysvětluje, čímž jsem si vše lépe zapamatovala, samozřejmě byla potřeba se učit i doma.

Plánovala jsem si jízdy podle sebe a s dohodnutím se na místě setkání taky nebyl problém, což beru jako velké plus.

Během jízd se mi nikdy nestalo, že by nastalo trapné ticho, tedy až na chvíle, kdy jsem neznala odpověď na otázku. 

Na jízdy jsem se vždy těšila, nebyl důvod se čehokoli bát.

Hana Hellingerová

 

 

·       S autoškolu-HP jsem byla opravdu velmi spokojená. Jízdy provázela přátelská atmosféra i přesto že byl přístup profesionální. Velkým plus bylo také to, že se pan Hlaváček snažil přizpůsobit čas jízdy tak, jak to vyhovovalo mně. Také musím ocenit pevné nervy, které se mnou pan instruktor měl!
Rozhodně autoškolu-HP doporučuji, protože skvěle připraví na závěrečné zkoušky a ještě k tomu si ty jízdy člověk užije.   

Nikola Kunderová, Mikulov

 

 

·       Autoškolu HP jedině doporučuji, neměnila bych. Ač se některým lidem může zdát přísný přístup, jinak to však na silnici ani nejde. Instruktor Pavel Hlaváček je velmi trpělivý a hlavě oceňuji, že mě perfektně připravil na závěrečné jízdy i testy. Úspěšně jsem absolvovala tyto jízdy a testy ihned na poprvé s výsledkem prospěla. Autoškola HP mi dodala sebejistotu v řízení vozidla ve všech možných dopravních situací. Proto jsem opravdu vděčná za všechny zkušenosti, které mohu nyní rozvíjet na silnici dále. Také mám nyní opravdu dobrý náhled na řízení v tom, že mě autoškola HP naučila respektovat jak dopravní zákony, tak celkové dopravní dění. Děkuji ještě jednou a věřím, že každý další absolvent Autoškoly HP bude stejně spokojen, jako jsem já spokojena.       

Markéta Akai

·        Kdybych měla znovu absolvovat výcvik, bez přemýšlení bych zvolila Autoškolu HP. Pan instruktor je vstřícný, trpělivý a všechno podrobně vysvětlí. Umí také zvýšit hlas, čož donutí více se připravovat na další jízdu. Díky tomu jsem si lépe vryla do paměti problémové části. Pan Hlaváček je hodně všímavý, takže nemusíte mít strach, že by neupozornil na jedinou chybu. Jsem docela trémistka, ale během výcviku jsem se stresu pomaličku zbavovala díky profesionálnímu a zároveň přátelskému přístupu pana instruktora. Za mě je Autoškola HP bezkonkurenční!! 

Ještě jednou mockrát děkuji!  

Karolína Svobodová, Velké Bílovice

 

 

·       Dobrý večer,

ještě jednou vám musím moc moc a z celého srdce poděkovat.

Takže jestli se nemůžete rozhodnout jakou autoškolu vybrat vřele doporučuji jednoznačně HP,velmi profesionální a zároveň skvělý přátelský přístup pana Hlaváčka z vás prostě setřese všechen stres a napětí!!! Nemůžu jinak než jenom chválit

PS: Já to udělala na poprvé :D  Monika Planá

 

·       Dobrý den, 

děkuji za perfektní přípravu k získání řidičského průkazu. Výborný učitel, který se mnou  a pevné nervy. Řidičský průkaz jsem získal na první pokus. Autoškolu všem vřele doporučuji.          Filip Hunkař.

 

·     Ahoj Pavel,

chcem sa Ti poďakovať za Tvoj prístup pri výuke jázd. Nebolo to so mnou vždy jednoduché, ale mal si so mnou trpezlivosť...:)

Ďakujem aj za vtipné momenty, ktoré mi pomohli odbúrať stres pri jazdách.

Som veľmi rada, že som si vybrala práve Autoškolu HP, ktorú môžem ostatným len odporúčať.

Ešte raz ďakujem a prajem Ti všetko dobré.

S pozdravom, Biba Žiaková

 

·       Autoškole HP nemám vůbec co vytknout - jsem nesmírně spokojená s výcvikem, který mi mnoho dal a po jízdách mi bude smutno! Pan Hlaváček mi vždy vše trpělivě vysvětlil tak, že mi to utkvělo v hlavě a v duchu jsem si to už pak automaticky opakovala. Má profesionální přístup, ale zároveň vás dokáže i dost povzbudit, pokud se vám nedaří, a zasmát se s váma, takže pak zbytečně nestresujete za volantem. Dá se s ním skvěle popovídat, je přátelský, hodný, ve všem vyjde vstříc. Lepšího instruktora nenajdete a modrá Hyundai vám velice rychle přiroste k srdci. Zkoušky jsem udělala napoprvé a na autoškolu budu vzpomínat vždy jen v nejlepším. Děkuju za vše a moc doporučuju!
Tučková Martina

 

 

 

·       Autoškolu HP doporučuji všem, kteří se chtějí během jízdy cítit v klidu. Přátelský, avšak důsledný přístup pana Hlaváčka vám zajistí, že na zkouškách budete v klidu, a zároveň perfektně připraveni. Čeká vás zde bezproblémová domluva.  Na rozdíl od některých jiných autoškol, máte pořád stejného instruktora, který si pamatuje, co bylo špatně na minulých jízdách a nemyslíte na to, že s vámi jede někdo cizí. Také skvělá ovladatelnost vozidla autoškoly je důvodem, proč bych se okamžitě vrátil zpět. Myslím, že se nikde nebudete tak těšit na další jízdu, jako u autoškoly HP! Ještě jednou moc děkuji za výcvik.     

Jiří Buťa,  Břeclav

 

·       S výcvikem u autoškoly HP jsem byl velmi spokojen. Tuto autoškolu mohu jen doporučit! David Pechánek

 

 

·       Dobrý den, s autoškolou jsem byla nadměrně spokojená. Pan instruktor byl velice hodný a milý. Dokázala vysvětlit tu stejnou věc tolikrát a ani se nenaštval. Proč si vybrat tuto autoškolu? V první řadě je to ideální cena, naučite se dobře řídit, a nikdy se tam nudit nebudete protože pan Hlaváček je komunikativní a srandovní. Dokonce mi budou chybět i jízdy sním :) takže honem všichni do této autoškoly. Není nic co bych mu vyčetla.

·       Chmelinová Radka

 

·       Dobrý večer, 

Jsem ráda, že jsem si vybrala vaší autoškolu. Byla jsem moc spokojená, skvělý přístup a jednání a i chování, že jste byl i kamarádský. Budu Vás  všude doporučovat    Moc Vám děkuji

S přáním pěkného večera 

Andrea Eliášová

 

·       Autoškolu – HP můžu jenom vřele doporučit. Já osobně jsem se dlouho odhodlávala, ale nakonec jsem ráda, že jsem zvolila právě Autoškolu – HP. Skvělý přístup!

o   Osobně jsem docela dost velký stresař, ale instruktor Pavel mi skvěle sedl svým přístupem a tak při teorii a hlavně jízdách se nedostavil žádný stres.

o   Takže dobrá rada na závěr. Pokud se chystáte dělat ŘP tak neváhejte a přihlaste se do Autoškoly – HP!

o   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

·       Autoškola – HP je skvělá. Perfektní přístup k žákům. Žádné stresy při jízdách. Dokonalá příprava na zkoušky. Z hodin jízd i předpisů jsem si hodně vzala a hodně jsem se naučila.

o   Vřele doporučuji, já jsem ŘP udělala napoprvé.

o   Petra Pešková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

·       Autoškolu – HP můžu vřele doporučit. Auto jsem nikdy neřídila. Z jízd jsem byla na začátku vystresovaná. Přístupem učitele, který byl nejenom profesionální, ale i kamarádský, jsem se stresu zbavila a v autě se cítím dobře.

o   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">TruksováTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

·       Autoškolu HP mohu vřele doporučit. I přes to, že jsem uměl auto ovládat, naučil jsem se mnoho nového a to díky  profesionálnímu přístupu instruktora, který mě dokonale připravil na zkoušky.

Martin Šaier, Břeclav

 

·       Dobrý den, S výukou jsem byla víc než spokojená, super přístup z Vaší strany, ve všem jste vyšli vstříc..

Určitě vás doporučím rodině a známým. Taky se mi líbila možnost nahrávat si jízdy a myslím, že mi to i hodně pomohlo uvědomit si chyby.

Za všechno moc díky. Mějte se hezky,

      Natalia Grotová, Hrušky

 

·       I když jsem prvně chtěla zvolit zajetou, známou autoškolu nyní jsem ráda, že se tak nestalo. Autoškolu HP si nemůžu vynachválit, jak přístupem, cenou tak vším ostatním. Řidičák se dělá většinou jen jednou v životě a já na tuhle zkušenost budu vzpomínat vždy moc ráda. Ke konci jen dodám, že výcvik mi trval kolem 1 měsíce a závěrečky jsem udělala na poprvé ! :)

Tereza Balounová, Velké Bílovice

 

·       Na autoškolu HP budu mít jen ty nejlepší vzpomínky. Do této autoškoly jsem si podala přihlášku hlavně kvůli ceně a taky že se mi strašně líbilo klimatizované modré auto, které autoškola vlastní. Bylo pro mě přínosem, že jízdy jsem si mohla natáčet. Hodně mi to pomohlo, protože jsem se mohla učit i doma. Když jsem si podávala přihlášku, řídila jsem všehovšudy 2×. Navíc jsem opravdu velká stresařka a byla jsem zvědavá, co si se mnou pan instruktor počne. Pan instruktor byl tak skvělý a ohleduplný, že mě nejen naučil bezchybně řídit, ale také jsem se z hodiny na hodinu zbavovala stresu za volantem. I když jsem dělala při jízdách chyby, Pavel na mě nezvyšoval hlas a byl milý. Jsem nesmírně ráda, že jsem dělala autoškolu právě u něho. Takže vřele doporučuji, není lepšího instruktora a lepšího auta, než v autoškole HP

o   Bařinová Simona, Velké Bílovice

 

·       Autoškola HP-perfektní přístup, solidní jednání, profesionalita!
Myslím,že víc ani není třeba dodat! Byla jsem velice spokojena a moc dekuji!
Autoškolu HP můžu jen doporučit! Prostě super!
Hezky den!       Buriánková

 

·       Chtěl jsem si udělat řidičák co nejrychleji a za co nejvýhodnější cenu. Podle toho jsem si také vybral autoškolu HP. 

Ze začátku jsem si říkal, že to bude šílené, stres, instruktor na mě bude řvát a pod., ale opak byl pravdou. Jsem nesmírně rád, že jsem si zvolil právě tuhle autoškolu. 

Už první den jsem věděl, že jsem si vybral správně a že si budeme rozumět. Pavel vždy vyšel vstříc, ať jste chtěli, co jste chtěli. Pokud člověk udělal chybu, vše řešil v klidu. Řidiče uklidnil, vše vysvětlil a nikam nikoho nehnal. Hodně mi pomohlo, že se choval spíše jako kamarád, než učitel.  Díky tomu nemusel být člověk moc ve stresu, mohl říct vtípek a podobně. A hlavně vám nedovolí, abyste se uráželi, naopak se vám snaží zvednout sebevědomí a ukázat vám, že právě, na to máte!

Nikdy nebudu litovat toho, že jsem si vybral tuto autoškolu, jsem nesmírně spokojený a nikde jinde bych se nenaučil lépe řídit. Nemohu nic jiného než doporučit.  

Jediná autoškola, kde s naučíte řídit s klidem a těšíte se na další hodiny...

Petr Šváb, Valtice

 

·       Dobry den,

nevím jak je to v jiných autoškolách, ale já jsem byl nadmíru spokojeny. Vše vysvětleno pomalu, klidně a jednoduše tak ze to musí pochopit každý. Žádné stresy během jízd, žádná vypjata situace.Pokud není něco zcela jasné, vysvětlí i potřetí . Kdybych mel znovu dělat autoškolu rozhodne půjdu opět do HP.

Martin Pejko, Břeclav

 

·       Dobry den, tímto chci ohodnotit můj průběh autoškoly v HP.

Byla jsem velice spokojena, přístup instruktora byl velice na úrovni. Vše mi bylo s klidem vysvětleno, a když člověk poslouchá, co instruktor říká a tak i děla jde to samo p. instruktor má až přátelský přístup, takže komunikace nevázne a člověk se nad svýma chybami nestresuje a s úsměvem ví, že už to má dělat jinak. Nestalo se mi že by byl hrubý nebo podobné věci. Jít do autoškoly HP byla správná volba.

Děkuji Pavla Bořutová, Břeclav

 

 

·       Autoškolu - HP mohu jen doporučit. Instruktor mě pořádně připravil na testy z teorie a na jízdy, které jsem zvládl na poprvé. Při zkušebních jízdách byl instruktor příjemný, dalo se s ním popovídat a nestresoval mě.

 

Jakub Šuderla, Břeclav

 

·       S Autoškolu - HP jsem byla více než spokojená. Pan instruktor je velmi příjemný, trpělivý a vždycky mi ve všem vyšel vstříc. Skvělý profesionální přístup.  Rozhodně mohu všem tuto autoškolu jen doporučit! 

 

Za všechno moc děkuji!

Eva Harťanská, Břeclav

 

 

·       Hodnocení autoškoly HP:

Na rozdíl od jiných autoškol, mi vyšel pan Pavel Hlaváček vždy vstříc s časy jízd. Domluva byla skvělá, rychlá a příjemná. Během jízd vysvětloval vše srozumitelně, přehledně a upozorňoval na skryté záludnosti.

Autoškolu HP hodnotím na výbornou, profesionální přístup, zodpovědnost naučit a hlavně dát žákům vše potřebné do života řidiče.

Hodnocení (1 – nejlepší, 5 – nejhorší):

Instruktor: 1, Cena: 1, Auto: 1, Vstřícnost: 1

Dále asi pokračovat nebudu, vše by bylo za 1. Opravdu nemám co vytknout!!

Tuto autoškolu mohu s čistým svědomím vřele doporučit.

Pavel Létal, Břeclav

 

·       S touto autoškolu jsem moc spokojený, můžu jedině doporučit, výborná komunikace, profesionální přístup,kompletní příprava a  panovi instruktorovi obrovský dík za  všechno. Když  autoškolu v Břeclavi, tak jedině autoškola HP.

Michal Úlehla, Břeclav

 

·       Jako mladá maminka můžu autoškolu HP Břeclav jen doporučit. Díky pohodovému, vtipnému a přátelskému přístupu jsem zvládla závěrečné zkoušky na první pokus. Můj strach z jízd se v prvních hodinách změnil ve velkou zálibu. Žádné otázky nebylo problém zodpovědět i několikrát a ve všem mi pan instruktor vyšel vstříc. Teď už si ujeté kilometry užívám se svým miminkem.

S pozdravem Michaela Kujová, Břeclav

 

 

·       Dobrý večer,

s celým výcvikem jsem jednoznačně spokojená a jsem ráda, že jsem si vybrala zrovna vaši autoškolu. Na všechny jízdy jsem se velmi těšila a vždy si je také užila. Vím, že jsem byla v nejlepších rukou a za všechno Vám ještě jednou děkuji.

 

S pozdravem Deni Fuky (Denisa Foukalová, Velké Bílovice)

 

·       V autoškole – HP jsem byl naprosto spokojený. Nadchnul mě především profesionální, osobní a zároveň přátelský přístup. Dále také automobil, ve kterém probíhá výuka.

Vřele doporučuji autoškolu – HP

Roman Mikulica, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

·       Autoškolu HP doporučuji všem. Měla jsem z toho velké obavy, ale řidičský průkaz jsem udělala napoprvé. Pan Hlaváček mi vyšel ve všem vstříc, vždy mi všechno jak se patří vysvětlil a práce s ním byla velice příjemná. Na každé jízdy jsem se vždycky těšila a řidičský průkaz jsem měla hotový za 5 týdnů. Kdo váháte, neváhejte! Výuka v klidném a přátelském pojetí, za dobrou cenu a vysoké kvality, žádný stres. Navíc vás naučí jezdit jak v benzinovém tak naftovém automobilu, takže vás nic nepřekvapí. Jsem ráda, že jsem si vybrala právě autoškolu HP. 

zdravím a přeji mnoho úspěchů :)

Kačka Bízová, Týnec

 

 

·       Do autoškoly HP jsem se přihlásil po mnoha doporučeních od svých spolužáků a volby jsem nikdy nelitoval, oceňuji především profesionální a bezprostřední přístup pana Hlaváčka. Je zbytečné opakovat to, co již přede mnou napsali druzí, protože vše zmíněné je pravda a já můžu všem tuto autoškolu pouze doporučit !

Michal Vašek, Gymnázium Břeclav, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

·       Dobrý den, 

chtěli bychom Vám moc poděkovat za celý výcvik v autoškole. Byli jsme maximálně spokojeni jak s plánováním, tak s průběhem jízd a celkovou přípravou. Vždycky jsme našli kompromis s vybíráním termínů a pokaždé se dalo domluvit i na místě setkání. Celkový přátelský přístup a Vaše ochota nám dopomohly k úspěšnému složení závěrečné zkoušky.

Katka Školová a Vojta Baránek

 

·       Autoškola – HP je ta nejlepší na Břeclavsku. Perfektní přístup pri plánování jízd a celkoveho naplánování.Příprava na zkoušky je profesionální. Z hodin jízd jsem se dost naučil. Doporučuji všem žadatelum.

Ješte jednou dekuji Lukáš Špaček.

·       S autoškolou HP jsem byla nad míru spokojena. Jsem ráda,že jsem si vybrala právě tuhle. Skvělý přístup a komunikace ve všech ohledech. DOPORUČUJI! 

Štaubertová Adéla, Břeclav 

 

·       Autoškolu HP můžu vřele doporučit. Jsem absolutně spokojená se vším, hlavně s profesionálním a zároveň kamarádským přístupem p. Hlaváčka. Nikdy nebyl s ničím problém, vždy vyšel ve všem vstříc - domluva termínu jízdy a místo vyzvednutí, cokoliv čemu jsem nerozuměla mi v klidu vysvětlit, klidně i 5x. Mohla bych tady napsat ještě x dalších řádků, ale vše už je tady zmíněné, proto budu jen souhlasit s ostatníma. Závěrečky jsme udělala na poprvé a za to vděčím právě Vám, takže ještě jednou díky moc. Kdybych se měla rozhodnout znovu, jednoznačně Autoškola HP!

 

Michaela Vlašicová, Břeclav

 

S autoškolou HP jsem byla nad míru spokojena. Díky skvělé komunikaci a vstřícnosti p. Hlaváčka je plánování a průběh jízd bez problémů. Celková příprava ke zkouškám je na jedničku.

Autoškolu-HP vřele doporučuji! (Lucie Mikulková, Břeclav)

 

 

VRÁCENÍ ŘO

 

Kurz pro získání řidičského oprávnění po zadržení ŘP na dobu 1 roku a delší (alkohol, vybodování, zdravotní důvody).

Podmínky

Držitel řidičského oprávnění skupiny, o kterou žádá zpět.

 • Prokázání uplynutí trestu
 • Předložení žádosti
 • Předložení lékařského posudku
 • Výpis evidenční karty řidiče

Rozsah řidičského výcviku:

 • Skupina B řidičského oprávnění.

 

Cena výcviku:  5 000,- Kč (v ceně 1 hod. jízdy)

Vrácení řidičského průkazu

Jste ve výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel udělené správním orgánem?

Jste ve výkonu trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleného soudem?

Ztratili jste řidičské oprávnění dosažením 12 bodů a brzy Vám uplyne rok od ztráty řidičského oprávnění?

Pozbyli jste řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů?

Odborně Vám poradíme, kdy a za jakých podmínek můžete své řidičské oprávnění získat zpět. Pomůžeme Vám s formulací žádosti o zkrácení trestu či sankce. Vysvětlíme Vám, kdy se musíte podrobit přezkoušení v autoškole.

Zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost (formulář najdete v rubrice „Jak se přihlásíte“).

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci !

Co je potřeba přinést?

 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 • výpis z karty řidiče
 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti

Jaký je rozsah přezkoušení?

Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

 1. test z pravidel o provozu n pozemních komunikacích a první pomoci
 2. kontrola vozidla před jízdou
 3. praktická jízda

Podrobnosti Vám sdělíme při Vaší návštěvě v autoškole.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.

12 bodů       (vybodování)

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě (Magistrátu)?

 1. doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
 2. doklad o zdravotní způsobilosti
 3. dopravně psychologické vyšetření.

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

Teoreticky nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme a nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až následující den po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. To je vyznačeno v evidenční kartě řidiče jako „Datum ukončení“.

Pozor! Doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní !

Co je k tomu potřeba přinést?

 • výpis z karty řidiče
 • žádost do autoškoly

Jaký je rozsah přezkoušení?

Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

 • test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
 • ovládání a údržba vozidla (ke každé skupině o kterou žádáte)
 • praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

Podrobnosti Vám sdělíme při Vaší návštěvě v autoškole.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.

Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Co je k tomu potřeba přinést?

 • výpis z karty řidiče
 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti

Jaký je rozsah přezkoušení?

Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

 1. test z pravidel o provozu n pozemních komunikacích a první pomoci
 2. ovládání a údržba vozidla (ke každé skupině o kterou žádáte)
 3. praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

Podrobnosti Vám sdělíme při Vaší návštěvě v autoškole.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.

odkazy

CVIČNÉ ZKOUŠKY

MINISTERSTVO DOPRAVY - E-TESTY http://etesty2.mdcr.cz/

E-TESTY - ONLINE TESTY http://www.etesty2.cz/

 

ZÁKONY A VYHLÁŠKY

NOVÁ PRAVIDLA http://novapravidla.cz/

MINISTERSTVO DOPRAVY - LEGISLATIVA http://mdcr.cz/cs/Legislativa/Legislativa.htmBuy, Sale Online
TOPlist

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla themes free top actors Valid XHTML and CSS.